Article:

Notícies sobre Ceres

16-12-2015 Carles Puncernau

Després d'haver observat la sonda Dawn uns 130 punts blancs relacionats amb cràters d'impacte sobre Ceres, ara es comencen a establir hipòtesis. Podrien ser sals de sulfat de magnesi, hexahidrita, que es trobaven a estrats inferiors i que l'impacte van fer aflorar.
També s'ha descobert gel d'amoníac que s'està evaporant i d'altre, més estable, combinat amb argiles.
D'altre banda també s'està determinant què passa dins del cràter Occator, doncs té com una boirina que dóna presència d'aigua.
Si voleu llegir la notícia completa, pitgeu aquí [Enllaç inexistent].